DCA and CancerDCA as a Cancer Treatment - Sodium Dichloroacetate

Norwegian Government denies access by Terminal Cancer Patient to DCA. It had shrunk his glioblastoma by 50%

http://www.vol.no/nyhet.asp?F=F&N=19969

At top of this page is the article translated from Norwegian to English. Bottom of page shows original Norwegian article.

- We know that laws are strictly about medicines. However, we do not have time to wait. Karina Ovaldsen and Sylvi Hokland fighting for the lives of his brother and husband, Geir-Arne Ovaldsen. The daughter Beatrice Ovaldsen (16) was not present when the photo was taken. Photo: Knut Ivar Aarstein

- Vi vet at lovverket rundt medisiner er strengt. - We know that laws are strictly about medicines. Vi har imidlertid ikke tid til å vente. However, we do not have time to wait. Karina Ovaldsen og Sylvi Hokland kjemper for livet til sin bror og mann, Geir-Arne Ovaldsen. Karina Ovaldsen and Sylvi Hokland fighting for the lives of his brother and husband, Geir-Arne Ovaldsen. Datteren Beatrice Ovaldsen (16) var ikke tilstede da bildet ble tatt. The daughter Beatrice Ovaldsen (16) was not present when the photo was taken. Foto: Knut Ivar Aarstein Photo: Knut Ivar Aarstein

 

2

 

 

Stoppet livsviktig kreftmedisin Stopped vital kreftmedisin

Kreftsyke Geir-Arne Ovaldsen (44) får ikke sin livsviktige medisin gjennom tollen. Kreftsyke Geir-Arne Ovaldsen (44) will not be its vital medicine through customs. Medisinen er ikke godkjent av Legemiddelverket, og er dermed blitt returnert. Medicine is not approved by the Medication Administration, and are thus been returned. Nå fortviler familien over byråkratiet. Now desperate family of bureaucracy.

Av: Knut Ivar Aarstein - knut@vol.no By: Knut Ivar Aarstein - knut@vol.no
10.12.2007 Kl. 15:06 oppdatert 11.12.2007 Kl. 06:58 10.12.2007 Time 15:06 date 11.12.2007 Time 06:58

Geir-Arne Ovaldsen (44) fra Melbu fikk i sommer sjokk-beskjeden: Geir-Arne Ovaldsen (44) from Mildura was in the summer shock-message:
- Du har uhelbredelig hjernekreft, som du vil dø av. - You have incurable hjernekreft, you will die off.

Geir-Arnes søster Karina Ovaldsen, og hans samboer gjennom tjue år, Sylvi Hokland leste da de ble klar over den diagnosen det de kom over av litteratur om den svært alvorlige kreftformen Glioblastoma multiforme. Geir-Arnes sister Karina Ovaldsen, and his partner through twenty years, Sylvi Hokland read when they were aware of the diagnosis that they came across the literature about the very serious form of cancer Glioblastoma multi shape. De fant ut at Geir-Arnes eneste sjanse for å overleve, er en behandling som det norske helsevesen ikke er i stand til å tilby. They found that Geir-Arnes only chance for survival, is a treatment that the Norwegian health care system is unable to provide.

Eneste sjanse One chance
Løsningen for familien ble å dra til utlandet for å få behandling. The solution was for the family to go abroad to get treatment. Nå har Geir-Arne Ovaldsen fått beskjed om at han ikke får sine livsviktige medisiner inn i landet. Now is Geir-Arne Ovaldsen been notified that he did not receive their vital medicines into the country. Både kreftpasienten og familien rundt han fortviler over byråkratiet. Both the cancer patient and family around him despairing over the bureaucracy.

En artikkel i Illustrert Vitenskap fenget interessen: En lege i Canada har nemlig funnet ut at stoffet dikloroacetat (DCA) dreper både lunge – bryst, og hjernekreftceller. Drawing an article in Science feng interest: A doctor in Canada has found that the drug dikloroacetat (DCA) kills the lung - breast, and brain Kreftceller. Kreftcellene ser ut til å begå selvmord. Cancer cells seem to commit suicide.

- Det som stod klart for oss, også på bakgrunn av legenes uttalelser i Tromsø hvor Geir-Arne har fått strålebehandling, cellegift og kortisonbehandling, er at pasientene med denne diagnosen i Norge per i dag ikke har en sjanse, sier Karina Ovaldsen. - What was clear to us, also on the basis of legenes statements in Tromsø where Geir-Arne has received radiation, Cytotoxicity and kortison treatment is that patients with this diagnosis in Norway as of today do not have a chance, "said Karina Ovaldsen.
- De dør ett til to år etter at kreften er påvist, legger hun til. - They die one to two years after the cancer is discovered, she adds.

Oppe og går Up and running
- Vi ville gi Geir-Arne en sjanse, og tok kontakt med en lege i Canada som kan vise til resultater i kreftbehandlingen, og som bruker DCA. - We would provide Geir-Arne a chance, and contacted a doctor in Canada who can view the results in kreftbehandlingen, and using DCA. Han ga oss positivt svar på under et døgn. He gave us positive response in less than a day. Dermed takket vi nei til tilbudet om videre behandling i Tromsø, og dro til den canadiske klinikken, sier Sylvi Hokland. So thanks, we no to the offer of further treatment in Tromso, and went to the Canadian clinic, "said Sylvi Hokland.

- Jeg var i elendig form, og følte ikke at jeg hadde noe å tjene på å fortsette i Tromsø. - I was in terrible shape, and did not know I had something to gain from continuing in Tromsø. Ikke vet jeg om det er en mirakelkur jeg har fått, men jeg er i alle fall i langt bedre form nå enn jeg var før behandlingen startet, sier pasient Geir-Arne Ovaldsen til Vesterålen Online. I do not know if there is a mirakelkur I have, but I am at least in much better shape now than I was before treatment started, "said patient Geir-Arne Ovaldsen to Vesteraalen Online.

Legen ved kreftavdelingen i Tromsø så ifølge familien ikke med særlig blide øyne på avgjørelsen om å dra til Canada. The doctor at the cancer department in Tromsø so, according to the family not with particular photo eyes on the decision to go to Canada.
- Nei, det var veldig lett å se. - No, it was very easy to see. Sykehuset har ikke på noen måte bidratt til å hjelpe oss. The hospital has not in any way contributed to help us. Blant annet ville de ikke prioritere å få oversatt epikrisen – som er oppsummeringen av sykdomsstatus, sykdommens årsak, og utvikling - til engelsk. Among other things, they would not give priority to get translated epikrisen - that is the summary of disease status, cause of diseases, and development - into English. Og de ønsket oss ikke en gang god tur da vi dro, sier Karina Ovaldsen. And they wanted us not even a good one when we went, "said Karina Ovaldsen.

Norge henger etter Norway laggards
- I Canada ble vi tatt veldig godt imot av kreftlegen, som heter Akbar Khan. - In Canada we were very well received by cancer doctor, named Akbar Khan. Han har vært helt fantastisk, og fulgt oss opp hele veien. He has been absolutely fantastic, and followed us all the way up. Og noe må ha skjedd. And something must have happened. Jeg opplever at medisinen DCA har hjulpet meg veldig. I find that the medicine DCA has helped me a lot. Nå er jeg mot alle odds på beina, sier Geir-Arne Ovaldsen. Now I am against all odds in the legs, "said Geir-Arne Ovaldsen. Han sier det skal bli interessant å se de siste MR-bildene av hjernen. He says it will be interesting to see the latest MR-images of the brain. Kan svulsten ha blitt mindre? Can tumor have been less? undrer han. he wonders.

Hele familien understreker at Geir-Arne Ovaldsen har fått veldig god behandling av både leger og pleiere underveis. The whole family stressed that Geir-Arne Ovaldsen has received very good treatment of both doctors and Professionals on the way. Det er imidlertid et men de vil fremheve: However, there is a but they want to emphasize:
- Norge er ikke akkurat et foregangsland innen medisinsk forskning. - Norway is not exactly a pioneer in medical research. Og vi ville oppsøke et seriøst fagmiljø utenfor Norge, som kan vise til resultater. And we wanted to explore a serious professional communities outside Norway, who can view the results. Det er ikke noen heksedoktor vi snakker om her, sier Sylvi Hokland til VOL. There is no witch doctor, we are talking about here, "said Sylvi Hokland to VOL.

Altfor byråkratisk Far too bureaucratic
Hun synes man i Norge tenker for snevert, og ikke har evnen til å ta inn over seg at man er helt bakpå, med kreftsykdommen til hennes mann som et godt eksempel. She seems in Norway are thinking of narrow, and do not have the ability to take over themselves to be completely bakpå, with cancer the disease to her husband as a good example.
- Hva hadde vi å tape? - What were we to lose? er hennes retoriske spørsmål. is her rhetorical questions.

Sjokket var stort da familien vel hjemme i Norge fikk brev om at en forsendelse med medisinen DCA var blitt stoppet av tollmyndighetene, og returnet. Shock was great when the family well at home in Norway received a letter that a shipment of medicine DCA had been stopped by customs authorities, and return.
- Den er ikke godkjent av Legemiddeltilsynet, og slipper dermed ikke inn. - It is not approved by the Product Safety Authority, and release can not penetrate. Samtidig er det viktig å understreke at dette er medisin som ikke på noen måte kan misbrukes. At the same time, it is important to stress that this is the medicine that is not in any way misuse. Nå skulle Geir-Arne vært i gang med sin kur, og vi er på overtid. Now would Geir-Arne been started with his cure, and we are on overtime. Dette er fortvilende, sier familien. This is worry edge, "said family.


 

Original Norwegian Article

- Vi vet at lovverket rundt medisiner er strengt. Vi har imidlertid ikke tid til å vente. Karina Ovaldsen og Sylvi Hokland kjemper for livet til sin bror og mann, Geir-Arne Ovaldsen. Datteren Beatrice Ovaldsen (16) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Knut Ivar Aarstein

- Vi vet at lovverket rundt medisiner er strengt. Vi har imidlertid ikke tid til å vente. Karina Ovaldsen og Sylvi Hokland kjemper for livet til sin bror og mann, Geir-Arne Ovaldsen. Datteren Beatrice Ovaldsen (16) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Knut Ivar Aarstein

 

2

 

 

Stoppet livsviktig kreftmedisin

Kreftsyke Geir-Arne Ovaldsen (44) får ikke sin livsviktige medisin gjennom tollen. Medisinen er ikke godkjent av Legemiddelverket, og er dermed blitt returnert. Nå fortviler familien over byråkratiet.

Av: Knut Ivar Aarstein - knut@vol.no
10.12.2007 Kl. 15:06 oppdatert 11.12.2007 Kl. 06:58

Geir-Arne Ovaldsen (44) fra Melbu fikk i sommer sjokk-beskjeden:
- Du har uhelbredelig hjernekreft, som du vil dø av.

Geir-Arnes søster Karina Ovaldsen, og hans samboer gjennom tjue år, Sylvi Hokland leste da de ble klar over den diagnosen det de kom over av litteratur om den svært alvorlige kreftformen Glioblastoma multiforme. De fant ut at Geir-Arnes eneste sjanse for å overleve, er en behandling som det norske helsevesen ikke er i stand til å tilby.

Eneste sjanse
Løsningen for familien ble å dra til utlandet for å få behandling. Nå har Geir-Arne Ovaldsen fått beskjed om at han ikke får sine livsviktige medisiner inn i landet. Både kreftpasienten og familien rundt han fortviler over byråkratiet.

En artikkel i Illustrert Vitenskap fenget interessen: En lege i Canada har nemlig funnet ut at stoffet dikloroacetat (DCA) dreper både lunge – bryst, og hjernekreftceller. Kreftcellene ser ut til å begå selvmord.

- Det som stod klart for oss, også på bakgrunn av legenes uttalelser i Tromsø hvor Geir-Arne har fått strålebehandling, cellegift og kortisonbehandling, er at pasientene med denne diagnosen i Norge per i dag ikke har en sjanse, sier Karina Ovaldsen.
- De dør ett til to år etter at kreften er påvist, legger hun til.

Oppe og går
- Vi ville gi Geir-Arne en sjanse, og tok kontakt med en lege i Canada som kan vise til resultater i kreftbehandlingen, og som bruker DCA. Han ga oss positivt svar på under et døgn. Dermed takket vi nei til tilbudet om videre behandling i Tromsø, og dro til den canadiske klinikken, sier Sylvi Hokland.

- Jeg var i elendig form, og følte ikke at jeg hadde noe å tjene på å fortsette i Tromsø. Ikke vet jeg om det er en mirakelkur jeg har fått, men jeg er i alle fall i langt bedre form nå enn jeg var før behandlingen startet, sier pasient Geir-Arne Ovaldsen til Vesterålen Online.

Legen ved kreftavdelingen i Tromsø så ifølge familien ikke med særlig blide øyne på avgjørelsen om å dra til Canada.
- Nei, det var veldig lett å se. Sykehuset har ikke på noen måte bidratt til å hjelpe oss. Blant annet ville de ikke prioritere å få oversatt epikrisen – som er oppsummeringen av sykdomsstatus, sykdommens årsak, og utvikling - til engelsk. Og de ønsket oss ikke en gang god tur da vi dro, sier Karina Ovaldsen.

Norge henger etter
- I Canada ble vi tatt veldig godt imot av kreftlegen, som heter Akbar Khan. Han har vært helt fantastisk, og fulgt oss opp hele veien. Og noe må ha skjedd. Jeg opplever at medisinen DCA har hjulpet meg veldig. Nå er jeg mot alle odds på beina, sier Geir-Arne Ovaldsen. Han sier det skal bli interessant å se de siste MR-bildene av hjernen. Kan svulsten ha blitt mindre? undrer han.

Hele familien understreker at Geir-Arne Ovaldsen har fått veldig god behandling av både leger og pleiere underveis. Det er imidlertid et men de vil fremheve:
- Norge er ikke akkurat et foregangsland innen medisinsk forskning. Og vi ville oppsøke et seriøst fagmiljø utenfor Norge, som kan vise til resultater. Det er ikke noen heksedoktor vi snakker om her, sier Sylvi Hokland til VOL.

Altfor byråkratisk
Hun synes man i Norge tenker for snevert, og ikke har evnen til å ta inn over seg at man er helt bakpå, med kreftsykdommen til hennes mann som et godt eksempel.
- Hva hadde vi å tape? er hennes retoriske spørsmål.

Sjokket var stort da familien vel hjemme i Norge fikk brev om at en forsendelse med medisinen DCA var blitt stoppet av tollmyndighetene, og returnet.
- Den er ikke godkjent av Legemiddeltilsynet, og slipper dermed ikke inn. Samtidig er det viktig å understreke at dette er medisin som ikke på noen måte kan misbrukes. Nå skulle Geir-Arne vært i gang med sin kur, og vi er på overtid. Dette er fortvilende, sier familien.

 

 

 

 

DCA